Mål + krav

Dafür setzen wir uns ein

Sichere Lagerung von radioaktiven Abfällen statt billiger Abriss für Atomkonzerne! Wir setzten uns gegen das Recyceln, Verbrennen und Verscharren von gering radioaktiven Abfällen aus dem AKW-Abriss ein. Hier vor Ort an der Deponie Balzersen in Harrislee, aber auch im Bündnis mit anderen Standort-Initiativen in Schleswig-Holstein und deutschlandweit.

Zum Schutz von Mensch und Umwelt solten radioaktive Abfälle grundsätzlich abgeschirmt und rückholbar gelagert werden. Wir halten es für unverantwortlich, gering radioaktive Abfälle aus dem AKW-Abriss über die konventionelle Abfallwirtschaft zu entsorgen. Die Deponierung auf Abfalldeponien der Klasse I und II, die Verbrennung und die Wiederverwertung von radioaktiven Abfällen lehnen wir entschieden ab und fordern Alternativen für eine sichere und verantwortbare Lagerung.

Reinigungsversuch radioaktiv verseuchter Metallteile beim AKW-Rückbau durch Kugelstrahlen

Det er det, vi står for

Forebyggelse af oplagring af radioaktivt affald fra demontering af atomkraftværket på lossepladsen i Balzersen i Harrislee, på andre lossepladser i Slesvig-Holsten og i hele Tyskland.

Af hensyn til sundhed og miljøbeskyttelse anser vi det som uansvarligt at bortskaffe radioaktivt affald selv med lave niveauer af radioaktivitet ved hjælp af konventionel affaldshåndtering. Vi opfordrer til en anden måde at bortskaffe affald på fra demontering af atomkraftværker. Vi afviser kategorisk og resolut deponering i klasse I og II deponier samt forbrænding og genanvendelse af radioaktivt affald.

Vores krav til de involverede aktører

Miljøminister Jan Philipp Albrecht

Ministeriet for energiovergang, landbrug, miljø, natur og digitalisering af staten Slesvig-Holsten

 • Umiddelbart stop for demonteringstilladelsesproceduren og suspension af allerede udstedte tilladelser

 • Indførelse af lovgivningsinitiativer via Forbundsrådet for at forbedre strålingsbeskyttelsen i løbet af demonteringen af ​​atomkraftværket

 • Oprettelse af kategorien "meget lavt radioaktivt affald" i nuklear lovgivning

 • Uafhængig revurdering af § 31-42 i strålingsbeskyttelsesforordningen og det såkaldte "10 mikro Sievert-koncept, herunder kritiske stemmer (f.eks. IPPNW, BUND) med det formål at afskaffe" frigivelsesforordningen "

 • Uafhængig, åben undersøgelse af forskellige alternative lagringsmuligheder for hvert af de pågældende atomkraftværker, herunder f.eks. Opbevaring i den rensede atomkraftværksbygning, oprettelse af lagerbunkere på kernekraftværksstedet, lossepladslignende opbevaringsmuligheder på kernekraftværksstedet eller - hvis de ovennævnte alternativer er udelukket - opførelse af et nærliggende monolager på et kvalificeret sted

 • Afkald på den i øjeblikket lovligt mulige ministerielle tildeling til endelig bortskaffelse på eksisterende lossepladser i klasse I og II.

 • hvis instrueret: påtager sig ansvar for sundheds- og materielle skader som følge af en ministeriel bekendtgørelse.

 • Gennemsigtighed i proceduren, muligheder for offentlig deltagelse, ærlig dialog

Borgmester-, samfunds- og distriktsrepræsentanter

 • Beskyttelse af sundhed og repræsentation af lokalbefolkningens interesser

 • Forsvar af placeringen med hensyn til: miljø, landbrug, turisme, tysk-danske relationer, materielle værdier

 • Nægtelse af at underskrive eventuelle "bortskaffelsesaftaler" på initiativ af MELUND

 • Forbud mod transport og opbevaring af radioaktivt affald inden for kommune og distriktsområde

 • Registrering af den aktuelle aktuelle tilstand ("nulværdimålinger") på lossepladsen i Balzersen samt de relevante eksponeringsveje fra et uafhængigt institut

 • Indførelse af et regionalt kræftregister

 • Krydsforståelse af problemet og klar afgrænsning fra en "ikke i min baghave" -holdning

 • Gennemsigtighed i proceduren, offentliggørelse af alle relevante oplysninger, muligheder for offentlig deltagelse, ærlig dialog

Affaldsoperatør

 • Nægtelse af at underskrive eventuelle "bortskaffelsesaftaler" fra MELUND

 • Ændring af deponeringsbestemmelserne med hensyn til udelukkelse af radioaktivt forurenet affald fra demontering af atomkraftværket

 • Udelukkelse af bortskaffelseskontrakter med distrikter og byer, hvor såkaldte nukleare anlæg demonteres

 • Gennemsigtighed i proceduren, muligheder for offentlig deltagelse via et deponeringsråd, ærlig dialog

Deponering af nukleart affald i Harrislee?

Når atomkraftværket i Slesvig-Holsten rives ned, produceres i alt mere end en million tons affald (kernekraftværket i Brunsbüttel f.eks. Anslået 300.000 t). Noget af dette affald er radioaktivt: forurenet eller aktiveret. I henhold til den tyske nukleare lov og den deri indeholdte strålingsbeskyttelsesforordning bortskaffes ikke radioaktivt affald, der er under Becquerel-grænseværdierne for kategorierne lav, medium og høj radioaktivt, men bortskaffes via normal affaldshåndtering efter kaldet "clearingmåling" - i stedet for nuklear lov så kommer loven om cirkulær økonomi. Dette betyder, at affaldet genbruges, forbrændes eller deponeres.

Det ansvarlige statsministerium, på det tidspunkt stadig under Robert Habeck, navngav først 7 lossepladser i Slesvig-Holsten, der opfylder de lovmæssige krav til losseplads. Især for affald, der ligger over grænseværdierne for ubegrænset frigivelse - den såkaldte "specifikke frigivelse", skal bortskaffelsesvejen reguleres, før den frigøres fra nuklear lovgivning. En af disse lossepladser er Balzersen-lossepladsen i Mühlenweg / Ellunder Weg i Harrislee. I henhold til den nuværende juridiske situation behandles affald fra kernekraftværker som konventionelt affald på trods af øget radioaktivitet. Juridisk handler det ikke om nukleart affald - fysisk er det det.

Det vedrører: dig!

Kan jeg beskytte mig mod strålingseksponering, hvis jeg ikke er i umiddelbar nærhed af lossepladsen efter opbevaring? Ingen! Det er ikke kun absorptionen af ioniserende stråling gennem huden, der er en risikofaktor, men der er en risiko for, at radioaktive støvpartikler spredes i luften. Når vestlig vind hersker i denne region, påvirkes samfundet af Harrislee og byområdet Flensborg ofte. Hvis vi indånder disse radioaktive støv eller indtager dem sammen med vores mad (for eksempel med salaten fra haven), kan de ikke længere nedbrydes af kroppen og forårsage sundhedsskader. På grund af den ujævne fordeling kan selv en selektiv strålingsmåling i de berørte regioner ikke give nogen information om risikoen for en individuel indtagelse gennem mund og næse. Forurening af vandet kan heller ikke udelukkes. Vidste du, at udsivningsvand fra lossepladsen i Balzersen transporteres med tankskib til Kielsengs rensningsanlæg i Flensborg? Der kommer det ind i fjorden.

"Gratis målt" betyder ikke fri for radioaktivitet!

Enhver form for radioaktiv stråling er forbundet med en øget risiko for mennesker og miljøet. Denne risiko kan begrænses, hvis nukleare anlæg, der nedlægges, opbevares på kernekraftværket (f.eks. Ved at opretholde de eksisterende bygningskonstruktioner), eller hvis de dumpes sikkert uden støvdannelse og grundvand.
En forsætlig - fordi den faktisk kan undgås - yderligere dosiseksponering er et mål for det accepterede statistiske antal strålingsrelaterede sygdomme og dødsfald. Fastlæggelsen af sådanne grænseværdier er en afvejning af økonomiske versus sundhedsmæssige kriterier. De modsiger det gyldige forsigtighedskrav (§8 strålingsbeskyttelsesforordningen) samt medicinske undersøgelser af virkningerne af lav stråling.